NOWATORSKIE METODY NAUCZANIA STOSOWANE W PRACY 
PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA

 

Zapewniając dzieciom osiąganie systematycznych postępów i sukcesów, radzenia sobie 
z trudnościami, stwarzając wszystkim dzieciom szansę rozwoju na miarę ich możliwości, nasi nauczyciele wykorzystują nowatorskie metody pracy.

Stosowane metody zapewniają wychowankom osiągnięcie sukcesów rozwojowych 
w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób.


Metoda Projektów
Nasze Przedszkole i Żłobek pracuje metodą projektów. Cała Kadra została przeszkolona w zakresie realizowania tej metody. Zakładamy sobie złożone zadanie, które odbywa się w określonym czasie, i które wymaga podejmowania przez dziecko różnorakich i samodzielnych działań, które przybliżają go do rozwiązania problemu stawianego przy rozpoczęciu projektu (zrealizowaliśmy już np. projekt woda, projekt liść, projekt pieniądze, projekt chleb, projekt jabłko, projekt mleko, projekt szkielet, projekt jajko). Zadaniem nauczyciela jest podążanie za grupą, za ich zainteresowaniami i potrzebami, wszystko zgodnie niepodważalną prawdą, że najszybciej i najefektywniej uczymy się tego co nas interesuje.

Metoda projektu to:
•    łączenie treści edukacyjnych z różnych dziedzin i nauk,
•    łączenie praktyki, doświadczania i teorii – ścisłe połączenie omawianych tematów 
z życiem,
•    przygotowanie do dorosłego życia – wykonywanie wielu zawodów wiąże się 
z zespołową pracą projektową,
•    rozwijanie umiejętności, takich jak przyjmowanie odpowiedzialności, twórcze myślenie, samodzielne uczenie się, planowanie i organizacja pracy czy podejmowanie decyzji.

Metoda twórczego myślenia J. Osborne „Burza mózgów”
Metoda ta jest szczególnie polecana podczas rozwiązywania problemów. Wszyscy uczestnicy mają prawo zgłaszać swoje pomysły, pomysły te nie podlegają ocenie. Ważna jest duża ilość pomysłów, nie jest istotne, kto jest autorem pomysłów. Po zakończeniu zgłoszeń można przystąpić do oceny pomysłów pod kątem przydatności w pracy.

Techniki parateatralne: drama, pantomima, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe Aktywność twórcza dziecka jest jego naturalną potrzebą biologiczną którą można  wykorzystać tworząc odpowiednie sytuacje edukacyjne. W zabawach paluszkowych przy pomocy dłoni i palców tworzone są ilustracje do krótkich i zabawnych historyjek, wierszyków 
i opowiadań („Idzie rak”, „Ważyła kokoszka kaszkę”, „Dwa Michały”, „Idzie kominiarz po drabinie”). Podczas zabaw dźwiękonaśladowczych wykorzystywane są wierszyki i historyjki zawierające wyrazy przypominające odgłosy płynące z otaczającego świata (szum wiatru, kapanie deszczu, odgłosy zwierząt). Dziecięce masażyki – to zabawy relacyjno-relaksujące oparte na delikatnym dotykaniu dziecka (głaskanie, dotykanie opuszkami palców, delikatne stukanie i poklepywanie, dmuchanie). Zabawy te rozwijają wrażliwość dziecka na zróżnicowane bodźce dotykowe oraz kształtują świadomość własnego ciała.

Zabawy badawcze, doświadczania, obserwacje przyrodnicze
Naturalną metodą poznawczą stosowaną przez dzieci w wieku przedszkolnym jest aktywność badawcza. Nauczyciel zajmuje tu rolę inicjatora sytuacji, prowokuje do stawiania pytań, udostępnia stosowne metody i pomoce badawcze, ukierunkowuje go podczas badań 
i eksperymentowania.

Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne
 Wykorzystanie relaksacji ma ogromny walor terapeutyczny. Pozwala regulować poziom napięcia stresowego, szybko regeneruje siły, łagodzi niepokój, zwiększa kontakt z własnym ciałem i uczy panowania nad własnymi emocjami.

Zajęcia umuzykalniające metodą Edwina Eliasa Gordona
Jest to nowatorska metoda umuzykalniania niemowląt i małych dzieci, która bazuje na rozwijaniu wrodzonych uzdolnień muzycznych. Zdaniem Gordona, nauka muzyki powinna przebiegać w sposób naturalny, jak nauka mowy i wpływać na ogólny rozwój maluchów. Dlatego niezwykle ważne jest osłuchiwanie dziecka z różnorodnymi formami muzycznymi i zachęcanie do jej wykonywania.

Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana
Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana nazywana jest także metodą improwizacji ruchowej. Daje możliwość podejmowania ruchu zgodnie z własną inwencją twórczą, fantazją, doświadczaniem. U podstaw tej metody leży naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka. Pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji jak: ćwiczenia muzyczno-ruchowe, zabawy, taniec, opowieść ruchowa, inscenizacja, improwizacja ruchowa, groteska, pantomima, sceny dramatyczne itp. 

Metoda Carla Orffa
Orff wyszedł z założenia, iż kulturą fizyczną dziecka należy rozwijać w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno - muzyczną oraz z kulturą słowa. Dlatego nawiązuje on do tradycyjnych, zanikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń, tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji, prozy itp. 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Opracowany przez Weronikę Sherborne system ćwiczeń – niezwykle prostych i naturalnych – wspiera rozwój psychomotoryczny dzieci. Celem Metody Ruchu Rozwijającego jest rozwijanie sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała i przestrzeni, usprawnianie motoryki, budowanie poczucia własnej siły i sprawności, nabieranie zaufania do siebie i innych oraz uzyskiwanie poczucia bezpieczeństwa we wspólnym działaniu.

Metoda Alfreda i Marii Kniessów
Jest to metoda, która ma na celu kształtowanie i rozwój fizyczny dziecka poprzez ruch, muzykę, zastosowanie oryginalnych przyborów. Ćwiczenia odbywają się na wszystkich grupach mięśniowych z uwzględnieniem automasażu. Jednocześnie uwrażliwia się małe dziecko na piękno muzyki klasycznej. W metodzie tej główny nacisk kładzie się na ruch. Ważną rolę w metodzie Kniessów spełniają przybory do ćwiczeń ruchowych, przybory do wytwarzania dźwięków.

Metoda Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej do nauki matematyki
W edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Jeżeli doświadczenia są specjalnie dobrane, przyczyniają się także do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odporności. Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci. Zaplanowane działania służą wprowadzeniu nowych treści lub uporządkowaniu i ukierunkowaniu nagromadzonych doświadczeń dzieci. Metoda sprzyja rozwojowi inteligencji operacyjnej dzieci, uodparnia je na sytuacje trudne i rozwija umiejętności matematyczne.

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednocześnie rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno- motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Usprawniane w tym zakresie, jak również kształtowanie lateralizacji (ćwiczenia ustalania ręki dominującej) i orientacji w prawej i lewej stronie ciała jest wskazana dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, natomiast jest niezbędne dla dzieci, u których występują opóźnienie rozwoju tych funkcji.

Pedagogika zabawy „Klanza”
Pedagogika zabawy jest metodą, która stwarza możliwości dzieciom do działania w atmosferze akceptacji i zaufania. Celem pedagogiki zabawy jest dostarczenie prowadzącemu różnorodnych pomysłów, które umożliwią świadomą i kreatywną pracę z grupą. Aktywizowanie uczniów w procesie nauczania jest obecnie uznawane za najważniejszą zasadę nauczania i uczenia się. Głównymi celami pedagogiki zabawy są: harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka, pomoc w odkrywaniu najlepszych cech dziecka. Pedagogika ta włącza do nauczania i wychowania metody kreatywne, aktywizujące, pobudzające emocje i wyobraźnię z przełożeniem ich na takie sytuacje, w których uczestnik grupy może bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony.

Niepubliczne Żłobek i Przedszkole „Kubisiowy Ogród” proponuje Dzieciom formy aktywności dające możliwości odkrywania i rozwijania zainteresowań, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności a w konsekwencji rozwijania swoich pasji. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem inspirujących form i metod pracy przez wykwalifikowanych instruktorów – pasjonatów. Przy tak bogatej ofercie zajęć dodatkowych w naszym Żłobku i Przedszkolu nie ma czasu na nudę!

Gwarantujemy wysoki poziom nauczania – absolwenci naszego przedszkola z bardzo dobrymi wynikami zdają egzaminy do najlepszych Krakowskich szkół podstawowych.

JĘZYKI OBCE
Wszystkie nasze przedszkolaki uczą się w ramach czesnego dwóch języków: angielskiego 
i hiszpańskiego. Proces uczenia się języków przebiega w naturalny i niestresujący sposób – podczas gier i zabaw edukacyjnych oraz zwykłych, codziennych sytuacji. Dzięki temu dzieci przyswajają nowy język nie jako odrębny twór, ale jako część świata, który znają i który jest im bliski. Nauce towarzyszą zabawy ruchowe, plastyczne, konstrukcyjne i muzyczne – ćwiczące spostrzegawczość, zdolności manualne i umiejętność kojarzenia.

JĘZYK HISZPAŃSKI
Nauka hiszpańskiego w El Bombo to fascynująca przygoda, dzięki której dzieci nie tylko poznają język, ale również kulturę krajów hiszpańskojęzycznych Naszych lektorów dobieramy bardzo starannie, liczy się nie tylko świetna znajomość języka hiszpańskiego, lecz również pasja do nauczania dzieci i wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne w kontaktach z dziećmi. Nasze lektorki są uśmiechnięte i sympatyczne i łatwo zjednują sympatię dzieci. Wiemy, że szczególnie dla małych dzieci nauczyciel jest bardzo ważną osobą, którą muszą lubić, żeby móc w pełni korzystać z zajęć. http://elbombo.pl/

MATPLANETA - UNIKALNA METODA NAUCZANIA MATEMATYKI
Matplaneta dla najmłodszych dzieci buduje solidne fundamenty matematyczne poprzez zabawę, ruch i muzykę. Bawiąc się, dzieci wypróbowują i dopracowują nowopoznane umiejętności. Nauka poprzez zabawę wpływa pozytywnie na budowanie pewności siebie. 
Dzieci zapoznają się z pojęciami matematycznymi i równocześnie zaczynają wierzyć we własny sukces

CZYTADEŁKO (GLOBALNE CZYTANIE) 
Osoba prowadząca: absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ze specjalnością nauczycielską, oligofrenopedagog, edukator muzealny, wieloletnia, doświadczona animatorka zabawy. Założycielka Wytwórni Inicjatyw Rozwojowych. Prowadzi zajęcia, warsztaty, szkolenia i imprezy dla dzieci. 
Czytadełko to zajęcia, na których wspólnie spędzony czas ma być przede wszystkim dobrą zabawą, rozwijającą prawą półkulę mózgu. Jedną z proponowanych zabaw jest: „zabawa w czytanie”. Podczas jej trwania demonstrujemy dziecku specjalnie przygotowane tablice z wyrazami. Poznawane słowa nosimy na szyi, przytulamy, eksperymentujemy z nimi na wszystkie możliwe sposoby, wszystko po to by ułatwić ich przyswojenie i zapamiętywanie, a w konsekwencji czytanie. Treść zajęć dopasowana jest do słów, które poznajemy. Nasza nauko-zabawa nie ma jednak nic wspólnego ze szkolnym przymusem, stresem. Dlatego tak ważne są uśmiechnięte buzie dzieci :) Zajęcia są uzupełnione o Globalne Czytanie prowadzone metodą Glenna Domana. Mają pokazać, w jaki sposób nauczyć małe dziecko czytać, znacznie przy tym poszerzając jego rozwój, ułatwiając życiowy start. 

PRZEDSZKOLIADA – ZAJĘCIA Z PIŁKĄ
Program zajęć Drużyny Kangura jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego. 

Głównym celem programu zajęć Drużyny Kangura jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego podejmowania ruchu teraz 
i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie. Strona internetowa: https://www.przedszkoliada.pl/

JUDO
Zajęcia judo opierają się na japońskiej sztuce walki, różnorodność technik pozwala na dopasowanie zajęć do indywidualnych możliwości i predyspozycji każdego dziecka. Zajęcia te to nie tylko doskonała zabawa, ale również wprowadzenie najmłodszych w świat bezpieczeństwa, dyscypliny i pozytywnej rywalizacji.
Judo przyczynia się do harmonijnego rozwoju. Judo przekonuje, że nie siła i ciężar ciała, ale szybkość i zręczność są czynnikami decydującymi w działaniu. W późniejszym okresie proces nauki judo jest dla młodzieży właściwym systemem wychowania fizycznego, sportem, który najlepiej przygotowuje do życia, pozwala młodzieży nie tylko odkryć i rozwijać własne możliwości a także osiągnąć skuteczność w działaniu. Judo rozwija szybkość zwinność wytrzymałość i siły a także spostrzegawczość opanowanie, odwagę, odporność, koncentrację, wytrwałość. Wpływ wychowawczy judo jest niezaprzeczalny.


PIANINO, WOKAL, NAUKA ŚPIEWU I EMISJI GŁOSU, RYTMIKA
Prowadząca: Ewa Garbuz

Od czterech lat jestem nauczycielem gry na pianinie. W ramach zajęć oferuję różnorodne ćwiczenia i zabawy. Dzięki nim muzyka staję się dla dzieci niezapomnianą przygodą. Repertuar dobieram indywidualnie dla każdego dziecka w taki sposób, aby nauka dawała jak najwięcej satysfakcji. Gra na pianinie to nie tylko przyswojenie dźwięków ale również rytmika, wierszyki i przyśpiewki oraz rozmaite skojarzenia, dzięki którym mali uczniowie mogą wszystko łatwo zapamiętać. Gra na pianinie uczy wrażliwości, sumienności a także pobudza wyobraźnię. W wieku sześciu lat zaczęłam śpiewać i już wtedy wiedziałam, że będzie to bardzo ważny element mojego życia. Brałam prywatne lekcje wokalu, ukończyłam szkołę muzyczną 
II stopnia oraz byłam członkiem Zespołu Pieśni i Tańca "Zamojszczyzna". Do dnia dzisiejszego śpiewam i chcę dzielić się moją pasją z kolejnymi pokoleniami. Posiadam szeroki repertuar piosenek, przyśpiewek i ćwiczeń, które maluchy szybko przyswoją. Zależy mi, żeby moje zajęcia sprawiały nie tylko radość, ale przynosiły efekty zarówno w poprawnym wydobywaniu dźwięku, świadomości oddechu i poznawania swoich własnych możliwości. Na zajęciach wokalnych będziemy się uczyć śpiewać oraz operować swoim głosem. Są to zajęcia, na których dzieci odnajdą wielką frajdę ze wspólnego śpiewania ulubionych piosenek. 
Jak wygląda lekcja wokalna? Zaczynamy od prostych ćwiczeń oddechowych, zwiększając 
z każdym krokiem kontrole nad oddechem, po czym przechodzimy do właściwych ćwiczeń 
z emisji głosu. Uczymy się operować głosem w odpowiednich tonacjach i rejestrach oraz ćwiczymy czystość głosu względem podanych dźwięków.  Po klasycznym “rozśpiewaniu” przechodzimy do ćwiczenia właściwych utworów muzycznych.  Staramy się muzycznie ukierunkowywać, jednocześnie stawiając nacisk na prawidłową technikę śpiewania 
i interpretację wybranych utworów.

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA Z ELEMENTAMI BALETU
Poddyscyplina gimnastyki, polega na wykonywaniu układów taneczno-gimnastyczno-akrobatycznych z przyrządami takimi jak wstążki, koła. Elementy baletu, rozwijanie sprawności, gibkości i gracji. Zajęcia dedykowane dziewczynkom.
Gimnastyczki, prócz ćwiczeń rozciągających i gibkościowych, dla poprawy gracji i równowagi oraz koordynacji ruchowej i rytmicznej ćwiczą taniec klasyczny z elementami tańca charakterystycznego. Gimnastyka artystyczna to sport, w którym zawodniczki lub zespoły wykonują ćwiczenia z jednym lub kilkoma przyborami: piłką, wstążką, obręczą, skakanką lub układ taneczno-akrobatyczny (bez przyborów).

TERAPIA RĘKI
Terapia ręki uczy cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. Terapię poprzedza krótka diagnostyka, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka. Rozpoczynając terapię ręki, należy dokonać wnikliwej obserwacji i diagnozy dziecka nie tylko pod kątem funkcjonowania samej ręki, ale także ewentualnych zaburzeń i dysfunkcji całego organizmu. Diagnoza jest podstawą, która pozwala wytyczyć cele (nadrzędne i szczegółowe) oraz przygotować indywidualnie dobrany plan terapii dla danego dziecka.

TENIS
Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone w formie gier, zabaw i prostych ćwiczeń ruchowych. Celem zajęć jest nauka podstawowych ruchów tenisowych oraz zainteresowanie dziecka tą dyscypliną sportu. Najistotniejszym elementem treningu jest aspekt ogólnorozwojowy czyli kształtowanie istotnych dla tenisistów cech motorycznych. Dużo kolorowego sprzętu, atrakcyjne przybory i odpowiednie dla wieku ćwiczenia to moc wrażeń 
i doskonała nauka. Zajęcia uzupełnia program ogólnorozwojowy mający na celu poprawę sprawności fizycznej i rozwój zdolności motorycznych. 

WARSZTATY JEŹDZIECKIE NA KUCYKU (W PRZEDSZKOLU)
Dzieci uczą się jeździć bezpiecznie w siodle, ćwiczą równowagę oraz nabywają umiejętności nawiązywania kontaktu ze zwierzęciem i opiekowania się nim.
http://profesorkucyk.pl/

ZUMBA KIDS
Zajęcia dla dzieci w wieku 2.5 do 6 lat ukierunkowane na rozwój ich tanecznej pasji. Zajęcia mają na celu kształtować muzykalność, rozwijać świadomość ciała, poprawiać sprawność i koordynację ruchową wśród najmłodszych dzieciaczków. W specjalnie opracowanych choreografiach połączono elementy rytmiki oraz podstawowe kroki zaczerpnięte z hip- hopu, zumby kids, disco oraz tańców klasycznych i ludowych. Zajęcia prowadzi Pani Elżbieta Pierwoła - animator, plastyk, pedagog o wszechstronnych zainteresowaniach z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, pasjonatka tańca i zumby i wszelkiej aktywności ruchowej. Dzięki niesamowitej energii prowadzącej na zajęciach nie ma czasu na nudę a każde dziecko będzie miało szanse rozwijać swój taneczny talent.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej stanowią ciekawą alternatywę dla wszystkich dzieci, które spędzają większość czasu w pozycji siedzącej i odczuwają wyraźny niedobór ruchowy.
Celem zajęć jest wszechstronne wzmocnienie gorsetu mięśniowego dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem mięśni osłabionych.
Zajęcia są prowadzone w najbardziej atrakcyjnej dla dzieci formie gier i zabaw ruchowych, dzięki czemu nie ma miejsca na nudę, a motywacja do aktywności ruchowej stale rośnie.
Nie są to typowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, które wielu z nas pamięta z dzieciństwa jako niekończącą się monotonię i trud.
Na gimnastyce korekcyjnej prowadzonej w formie gier i zabaw ruchowych chodzi przede wszystkim o radość dziecka z podejmowanego wysiłku fizycznego i wyzwolenie u niego możliwie największej motywacji do wszelkiej aktywności ruchowej.

ZAJĘCIA KULINARNE - DYLEMATY MAMY I TATY
Czego dowiemy się na warsztatach?
Gdzie ma pestki truskawka? Skąd się bierze kasza jaglana? Jak wygląda owies? Jakie są triki na zdrowe zamienniki? Czy kasza naprawdę odstrasza?
Dzieci na czas zajęć zmienią się w małych odkrywców i smakoszy – odkryją i posmakują, 
ale również obudzą swą kreatywność, rozwiną się manualnie, będą doskonalić samodzielność, wytrwałość, cierpliwość, zyskają na pewności siebie, twórczość, będzie ich udziałem i długo by jeszcze  wymieniać… Świat naszych warsztatów to świat bajeczny i magiczny – pełen tajemnic do odkrycia,  dajmy zasmakować go dzieciom. https://www.dylematymamyitaty.pl/

ZAJĘCIA BADAWCZE - AKADEMIA ODKRYWCÓW 
Prowadzona przez dr Magdalenę Mirek – założycielkę Akademii, raz w miesiącu dzieci mają możliwość eksperymentować, przez co rozwijają ciekawość świata. 
Program autorski. Strona akademii www.akademiaodkrywcow.com

ROBOTYKA
Przyszłość to roboty, komputery i automatyzacja. Wiemy o tym doskonale, dlatego przygotowaliśmy ofertę wyjątkowych zajęć z robotyki i programowania dla dzieci. Wprowadzą one Twoją pociechę w niezwykły świat nowoczesnych technologii i futurystycznych maszyn. To idealny sposób, by zaszczepić w dziecku pasję, która zostanie z nim do końca życia. Dzieci zbudują swoje roboty, a następnie same je zaprogramują za pomocą prostego, dostosowanego do ich wieku i umiejętności języka obrazkowego. https://happyrobot.pl/

„JAKU” EDUKACJA PRZYRODNICZA
Warsztaty przyrodnicze. Ich głównym celem jest przede wszystkim zafascynowanie dzieci biologią, nauką i zaspakajanie ich ogromnej ciekawości otaczającego świata. Przybliżają zatem maluchom sekretne życie zwierząt, roślin i mikroorganizmów, tłumaczą „jak działa” maszyna zwana człowiekiem oraz jak my-ludzie działamy na środowisko. Przy okazji ćwiczą logiczne myślenie, pobudzają zmysły a zdobytą wiedzę utrwalają w zabawach i pracach plastycznych. Strona internetowa: https://jakuedukacja.pl/

JOGA
Dedykowana dla wszystkich Dzieci w Przedszkolu. Wzmacnia elastyczność i wytrzymałość mięśni, kształtuje prawidłową postawę (pomaga zwalczyć takie wady jak skrzywienie kręgosłupa, odstające łopatki itp.), zapobiega chorobom i dodaje witalności. Dodatkowo korzystnie wpływa na psychikę – wzmaga koncentrację, świadomość własnych stanów psychicznych, wycisza i uspokaja. Regularne ćwiczenia rozwijają siłę woli, koordynację ruchową i giętkość. 

RELIGIA
W naszym Przedszkolu realizowany jest program nauczania  religii rzymskokatolickiej. Adresatami programu są dzieci 6-letnie. Program ten uwzględnia rozwój psychofizyczny dzieci, stara się być w zgodzie z przeżywanymi przez nie emocjami i relacjami w rodzinie 
i w grupie rówieśniczej. Zajęcia z religii odbywają się tylko dla dzieci, których Rodzice wyrażą na piśmie wolę uczestnictwa dziecka w zajęciach.

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ
Opieką logopedyczną objęte są wszystkie potrzebujące terapii Dzieci zarówno w Przedszkolu, jak i w żłobku. Zajęcia mają na celu kształtowanie prawidłowej wymowy, usuwanie wad wymowy oraz poprawę komunikacji werbalnej dziecka. Pomoc logopedy polega na dobieraniu zróżnicowanych i dostosowanych indywidualnie do potrzeb dziecka ćwiczeń mających na celu możliwie szybkie, skuteczne i trwałe eliminowanie dysfunkcji w komunikacji werbalnej dziecka.

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM DZIECIĘCYM
Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu objęte są specjalistyczną opieką psychologiczną. Pozwala to na precyzyjne rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka i podejmowanie możliwie wcześnie działań korygujących.
Pani Psycholog Karolina Piękoś obserwuje dzieci, prowadzi konsultacje z nauczycielami, pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych, prowadzi badania psychologiczne na życzenie rodziców bądź na wniosek nauczycieli, diagnozuje sytuacje wychowawcze w celu wspierania rozwoju dziecka, prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne oraz organizuje warsztaty dla rodziców

 

 

Adres

ul. A-3 16 32-086 Wegrzce

http://kubisiowyogrod.pl/

tel. 791 034 656

poniedziałek: 06:45 - 18:15
wtorek: 06:45 - 18:15
środa: 06:45 - 18:15
czwartek: 06:45 - 18:15
piątek: 06:45 - 18:15
sobota: ZAMKNIĘTE
niedziela: ZAMKNIĘTE